Bar & Boos   
Vrijplaats Koppenhinksteeg 4,
2312 Leiden (Holland )
http://www.barenboos.org/
Leiden (near Kaasmarkt)