MS Stubnitz   
STADTHAFEN
18057 Rostock
(0381) 490 74 75
(0381) 490 54 76