Spunk   
An der Bonnesse 5-6
26725 Emden
04921-997210
Email
http://www.spunk-emden.de/